Vzw Emmaus neemt actief deel aan wetenschappelijk onderzoek en klinische studies om de kennis over bepaalde ziektes of behandelingen te verbeteren. We zijn hierbij transparant over welke gegevens we in het kader van onderzoek van u verwerken en passen de regelgeving rond het gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek strikt toe.

Welke gegevens verzamelen we over u?

In het kader van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies verzamelen we volgende gegevens:

 • Identificatiegegevens;
 • Rijksregisternummer;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Genetische gegevens;
 • Biometrische gegevens;
 • Gegevens met betrekking tot de zorg;

Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen deze gegevens met het oog op de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek en klinische studies, om op die manier nieuwe kennis te vergaren over een ziekte en behandeling.

Voor bepaalde onderzoeken gebruiken we enkel de gegevens die reeds beschikbaar zijn naar aanleiding van een behandeling in vzw Emmaüs. Uw gegevens werden in dat geval verzameld wegens patiëntenzorg/cliëntenondersteuning en worden vervolgens verder gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek. In andere gevallen, zoals bijvoorbeeld klinische studies, hebben we voor de uitvoering van de studie meer informatie nodig dan wat er reeds in onze dossiers beschikbaar is. We verzamelen dan uw gegevens  op grond van uw  deelname aan de klinische studie, omdat het noodzakelijk is voor de bescherming van uw vitaal belang of op grond van uw toestemming. De verwerking van uw (gezondheids)gegevens gebeurt specifiek omdat het noodzakelijk is voor wetenschappelijk onderzoek of omdat het noodzakelijk is voor het verstrekken van zorg. Voor elke studie afzonderlijk specificeren we in dit geval het doeleinde van de studie in de documenten die aan de (kandidaat-)deelnemers worden bezorgd. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

Deze gegevens (kunnen) worden gedeeld met:

 • De arts(en)-onderzoeker en zijn/haar team;
 • De opdrachtgever van de studie (bv. een farmaceutische firma). Deze ontvangt echter enkel ‘gepseudonimiseerde gegevens’, wat wil zeggen dat de opdrachtgever uw directe identificatiegegevens (zoals naam) niet kent: Uw identiteit wordt vervangen door een identificatiecode in de studie. De overgedragen persoonlijke gegevens omvatten geen combinatie van elementen waarmee het mogelijk u te identificeren;
 • In het kader van een audit en controles is het mogelijk dat de (gecodeerde) medische gegevens worden ingekeken door het ethisch comité van vzw Emmaüs, door een vertegenwoordiger van de opdrachtgever van de studie, door een extern auditbureau of door overheidsinstanties.

Elk wetenschappelijk onderzoek of klinische studie specificeert de gegevensverwerking in de formulieren waarmee u wordt geïnformeerd over de studie en waarmee u al dan niet uw toestemming verleent:

 • de wijze waarop de gegevens worden verzameld;
 • met wie ze desgevallend en op welke wijze worden gedeeld.

De informatie die in de documenten van een specifieke studie wordt gegeven, primeert steeds op de hierboven vermelde algemene informatie.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

Voor klinische proeven (met een geneesmiddel) is het volgens de wet verplicht om de documenten gedurende minstens 20 jaar na de voltooiing van de studie te bewaren. Diezelfde termijn wordt in vzw Emmaüs ook gehanteerd voor de andere studies.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht op inzage en een kopie. Als regel geldt dat u het recht hebt om te weten welke persoonsgegevens we in het kader van een specifieke wetenschappelijke studie van u hebben, wat we hier precies mee doen en waarom we dit doen. Indien een dergelijke inzage of verzoek tot kopie echter ons onderzoek onmogelijk dreigt te maken, of ernstig zou belemmeren, zijn we wettelijk niet verplicht u inzage te verlenen of een kopie  te verstrekken.
 • Recht op aanpassing van gegevens. In principe hebt u het recht om, na inzage van uw persoonsgegevens, te vragen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens aan te passen. Indien een dergelijk verzoek tot aanpassing echter ons onderzoek onmogelijk dreigt te maken of ernstig zou belemmeren zijn we wettelijk niet verplicht uw verzoek in te willigen.

Deze rechten zijn van toepassing tenzij een wettelijke beperking van toepassing is.

Voor de uitoefening van uw rechten kan u een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van vzw Emmaüs via een e-mail gericht aan dpo [at] emmaus.be.