Overslaan en naar de inhoud gaan

De registratie van uw opname en verblijfsgegevens of de registratie van uw ambulante en/of mobiele begeleiding voor interne doeleinden en in het kader van door de overheid opgelegde registraties, evenals voor onderzoeks- en beleidsdoeleinden.

Welke gegevens verzamelen we hiervoor over u?

 • Kritische gegevens (bloedgroep, allergieën)
 • Fysieke parameters (gewicht, lengte…)
 • Reden van opname, behandelingen en begeleidingen, diagnoses
 • Ingrepen en bevallingen
 • Verpleegkundige aandachtspunten en observaties
 • Aanvragen en resultaten (labo, RX, EKG…)
 • Medische verslagen
 • Medicatie
 • Verpleegkundige verzorging inclusief het zorgenplan
 • Minimale verpleegkundige, klinische, psychiatrische gegevens (MVG, MKG, MPG)
 • Beeldmateriaal
 • Voortgangsnota’s van diverse zorgverstrekkers
 • Diagnostische gegevens
 • Anamnesegegevens
 • Indien van toepassing en relevant, gerechtelijke gegevens
 • Handelingsplannen
 • Eindverslagen
 • Sociale en contextgegevens met inbegrip van handelingsplannen in geval van contextbegeleiding

Waarom verzamelen we deze gegevens?

Deze gegevens worden verwerkt met als doel de zorg en het beheer van vzw Emmaüs te evalueren om op die manier het beleid en het beheer van vzw Emmaüs in stand te houden.

Veel van de gegevens zijn reeds aanwezig in uw dossier naar aanleiding van de zorg die u in vzw Emmaüs hebt gekregen. Die gegevens worden dan nadien gebruikt voor statistische doeleinden en om het beleid van vzw Emmaüs te evalueren en indien nodig bij te sturen. Andere, nieuwe gegevens worden verzameld en verwerkt omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke plicht die vzw Emmaüs heeft om deze registratie te verrichten.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

In het kader van de registratie komen de volgende personen in aanraking met de persoonsgegevens:

 • De personeelsleden van de dienst opname en klantenadministratie;
 • De personeelsleden van de verschillende (medische) secretariaten.

De personeelsleden van ondersteunende diensten, zoals de dienst informatica staan in voor de technische verwerking van de persoonsgegevens tot geanonimiseerde gegevens, zowel met het oog op de door de overheid opgelegde doeleinden als met het oog op interne onderzoeks- en beleidsdoeleinden of voor de verwerking van de persoonsgegevens met het oog op de administratieve ondersteuning van deze doeleinden.

Binnen de grenzen van de artikelen 6 en 9 van de AVG, en voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring , zijn de volgende categorieën van ontvangers gerechtigd om vanwege vzw Emmaüs en de binnen haar schoot werkende voorzieningen uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering en uw mutualiteit voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met uw toestemming;
 • Overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;
 • Andere instanties, voor zover opgelegd door, of krachtens de wet, of met uw toestemming
 • Externe verwerkers, waarop vzw Emmaüs en haar voorzieningen een beroep doet voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

In het kader van registratie worden de gegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijn; in principe gedurende een periode van 7 jaar.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht op inzage en op een kopie
 • U hebt het recht om kosteloos kennis te krijgen en éénmalig kosteloos een kopie te krijgen van:
  • Het al dan niet bestaan van verwerkingen van uw persoonsgegevens.
  • De gegevens zelf die worden verwerkt en alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens tenzij de inzage van deze gegevens via de wet van het recht op inzage worden uitgesloten
  • De doeleinden van deze verwerkingen
  • De categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de bewaartermijn van deze gegevens;
  • De categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
  • De bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij uzelf werden ingezameld;
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze persoonsgegevens, alsook de onderliggende logica en de gevolgen van die besluitvorming.
 • Recht op aanpassing van gegevens. U hebt bovendien het recht om kosteloos alle onjuiste of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Wanneer vzw Emmaüs vaststelt dat het effectief gaat over een onjuist of onvolledig persoonsgegeven, wordt dit aangepast en wordt ervoor gezorgd dat andere waarmee de gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.
 • Recht op beperking. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens werd gecontroleerd. Wanneer wordt vastgesteld dat uw persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, worden zij verbeterd of aangevuld.

Deze rechten zijn van toepassing tenzij een wettelijke beperking van toepassing is.

Voor de uitoefening van uw rechten kan u een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van vzw Emmaüs via een e-mail gericht aan dpo [at] emmaus.be.