De registratie van persoonsgegevens van uzelf en/of uw vertrouwenspersonen om te kunnen bemiddelen bij de aangebrachte klachten, de registratie van klachten.

Welke gegevens verzamelen we over u?

In het geval van een klacht, worden – in functie van wat nodig is voor de behandeling van de klacht – volgende gegevens verzameld:

 • Identificatiegegevens
 • Gezondheidsgegevens
 • Gegevens met betrekking tot de zorg
 • Eventueel financiële gegevens
 • Eventueel gegevens over familieleden

Waarom verzamelen we deze gegevens?

vzw Emmaüs verzamelt deze gegevens om de klacht adequaat te kunnen opvolgen en behandelen. 

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De personeelsleden van de ombudsdienst of de verantwoordelijken voor de afhandeling van klachten staan in voor de verwerking van de persoonsgegevens, in het kader van de klachtenbehandeling.

Wanneer het noodzakelijk is voor een adequate behandeling van de klacht, is het mogelijk dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met één of meer van volgende actoren:

 • De zorgverlener over wie de klacht gaat
 • Diens verantwoordelijke
 • Een professioneel raadgever van vzw Emmaüs (bv. advocaat, …)
 • Een (beroepsaansprakelijkheids)verzekeraar en desgevallend zijn raadgevend arts
 • Een onafhankelijke derde indien de klachtenprocedure van de voorziening hierin voorziet of indien de overheid hiertoe verplicht.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

De bewaartermijn van de gegevens in het kader van een klacht bedraagt 1 jaar na afhandeling van het dossier.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht op inzage en op een kopie
 • U hebt het recht om kosteloos kennis te krijgen en éénmalig kosteloos een kopie te krijgen van:
  • Het al dan niet bestaan van verwerkingen van uw persoonsgegevens.
  • De gegevens zelf die worden verwerkt en alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens tenzij de inzage van deze gegevens via de wet van het recht op inzage worden uitgesloten
  • De doeleinden van deze verwerkingen
  • De categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de bewaartermijn van deze gegevens;
  • De categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
  • De bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij uzelf werden ingezameld;
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze persoonsgegevens, alsook de onderliggende logica en de gevolgen van die besluitvorming.
 • Recht op aanpassing van gegevens. U hebt het recht om kosteloos al uw onjuiste of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Wanneer vzw Emmaüs vaststelt dat het effectief gaat over een onjuist of onvolledig persoonsgegeven, wordt dit aangepast en wordt ervoor gezorgd dat andere organisaties waarmee de gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.
 • Recht op beperking. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens werd gecontroleerd. Wanneer wordt vastgesteld dat uw persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, worden zij verbeterd of aangevuld.

Deze rechten zijn van toepassing tenzij een wettelijke beperking van toepassing is.

Voor de uitoefening van uw rechten kan u een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van vzw Emmaüs via een e-mail gericht aan dpo [at] emmaus.be.