Ondersteunend aan het zorgproces verwerken we uw persoonsgegevens in onze administratieve processen. Dit omvat onder meer identificatie, facturatie, terugbetalingen van mutualiteiten en aangiften aan de overheid.

Welke gegevens verzamelen we over u?

 • Identificatiegegevens: naam, geslacht, geboortedatum, rijksregisternummer, adresgegevens, familiale gegevens, contactadressen;
 • Gegevens van mutualiteit en andere verzekeringsorganismen
 • Administratieve opname en verblijfsgegevens: opname en ontslagdata, behandelende artsen/medewerkers, verblijfslocaties (dienst- kamer- bed) of afdeling in de voorziening
 • Sociaal dossier met eventueel gegevens over bewindvoerder
 • Diverse ondertekende verantwoordingsstukken (individuele dienstverleningsovereenkomsten, opnameverklaring, kamerkeuzeformulier, algemene voorwaarden, …)
 • Geleverde prestaties en producten
 • Financiële gegevens

Waarom verzamelen we deze gegevens?

vzw Emmaüs verzamelt deze gegevens om haar administratieve verplichtingen uit te voeren, zoals de correcte aanrekening van de prestaties die vzw Emmaüs verleent. De gegevens worden verzameld en verwerkt op grond van uw behandelrelatie met vzw Emmaüs.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

In het kader van de administratie komen de volgende personen in aanraking met uw persoonsgegevens:

 • De personeelsleden van de dienst opname, klantenadministratie en facturatie staan in voor het uitvoeren, bewaren, opzoeken en technisch verwerken van uw persoonsgegevens met het oog op facturatie;
 • De personeelsleden van de verschillende (medische) secretariaten staan in voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met het oog op de afhandeling van uw (medische) administratie.

Binnen de grenzen van de artikelen 6 en 9 van de AVG en voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring, zijn de volgende categorieën van ontvangers gerechtigd om van vzw Emmaüs en haar voorzieningen uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;
 • Andere instanties, voor zover opgelegd door, of krachtens de wet of met uw toestemming;
 • Externe verwerkers waarop vzw Emmaüs een beroep doet voor de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we deze gegevens?

In het kader van administratie worden de gegevens bewaard conform de wettelijke bewaartermijn; in principe gedurende een periode van 7 jaar.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht op inzage en op een kopie
 • U hebt het recht om kosteloos kennis te krijgen en éénmalig kosteloos een kopie te krijgen van:
  • Het al dan niet bestaan van verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • De gegevens zelf die worden verwerkt en alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens tenzij de inzage van deze gegevens via de wet van het recht op inzage worden uitgesloten;
  • De doeleinden van deze verwerkingen;
  • De categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de bewaartermijn van deze gegevens;
  • De categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
  • De bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij uzelf werden ingezameld;
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze persoonsgegevens, alsook de onderliggende logica en de gevolgen van die besluitvorming.
 • Recht op aanpassing van gegevens. U hebt bovendien het recht om kosteloos alle onjuiste of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Wanneer vzw Emmaüs vaststelt dat het effectief gaat over een onjuist of onvolledig persoonsgegeven, wordt dit aangepast en wordt ervoor gezorgd dat andere organisaties waarmee de gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.
 • Recht op beperking. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens werd gecontroleerd. Wanneer wordt vastgesteld dat uw persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, worden zij verbeterd of aangevuld.

Deze rechten zijn van toepassing tenzij een wettelijke beperking van toepassing is.

Voor de uitoefening van uw rechten kan u een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van vzw Emmaüs via een e-mail gericht aan dpo [at] emmaus.be.