Preventieve gezondheidszorg, stellen van een diagnose, verstrekking van  zorg of behandelingen aan de zorgvrager, ondersteuning van de zorgvrager en/of zijn/haar verwanten en het beheer van de gezondheid en welzijnsdiensten, in het belang van de zorgvrager.

Welke gegevens verzamelen we over u?

 • Identificatiegegevens (waaronder het rijksregisternummer);
 • Medische, verpleegkundige, paramedische gegevens;
 • Pedagogische, psychologische en orthopedagogische gegevens;
 • Gegevens over verstrekking van geneesmiddelen;
 • Sociale gegevens;
 • Beeld- en geluidsopnames (bv. observatie, captatie van een ingreep);
 • Andere gegevens noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden bepaald of opgelegd door de wet (bijvoorbeeld gerechtelijke gegevens).

Waarom verzamelen we deze gegevens?

vzw Emmaüs is verplicht om een patiëntendossier (medisch en verpleegkundig dossier) en/of een zorgdossier aan te leggen bij het verstrekken van (medische) zorg. We verzamelen de gegevens die noodzakelijk zijn om aan u adequate en kwaliteitsvolle zorg te kunnen verstrekken.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de therapeutische en behandelrelatie die er is tussen u en vzw Emmaüs en/of één van de zorgverleners. Gegevens over uw gezondheid en/of welzijn worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om u zorg te kunnen verlenen en ondersteuning te kunnen bieden.

Worden deze gegevens met anderen gedeeld?

De persoonsgegevens over uw gezondheid zullen overeenkomstig artikel 9, lid 3 van de AVG uitsluitend onder toezicht en de verantwoordelijkheid van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg worden verwerkt.

De  verantwoordelijkheid en het toezicht op persoonsgegevens over de gezondheid, berust bij de betrokken (ziekenhuis)artsen en bij de hoofdarts, indien die in de betrokken voorziening aangesteld is. De verwerking van gegevens die niet aan zorg gerelateerd zijn, gebeurt onder eindverantwoordelijkheid van de (algemeen) directeur.

In het kader van de zorgverstrekking komen de volgende personen in aanraking met uw persoonsgegevens:

 • De persoonsgegevens die de gezondheid betreffen, worden verzameld en verwerkt onder leiding van de hoofdarts. Bij gebrek aan een hoofdarts, gebeurt de verwerking onder eindverantwoordelijkheid van de (algemeen) directeur van de voorziening.
 • De (zelfstandige) artsen verbonden aan een voorziening krijgen een gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de verzameling en de verwerking van de persoonsgegevens van de patiënten in de medische diensten of afdelingen waarin zij werkzaam zijn.
 • De personeelsleden en (zelfstandige) beroepsbeoefenaars verbonden aan de verschillende verpleegkundige en paramedische diensten van de voorzieningen staan in voor de verwerkingen van de persoonsgegevens gerelateerd aan de dienstverlening waarvoor ze de verantwoordelijkheid dragen.
 • De personeelsleden verbonden aan de apotheek staan in voor het verwerken van de persoonsgegevens met het oog op de geneesmiddelendistributie.
 • De personeelsleden van de sociale en pedagogische of psychologische diensten, pastorale diensten en alle andere ondersteunende diensten van de voorzieningen staan in voor de verwerking van persoonsgegevens die betrekking hebben op hun taken en verantwoordelijkheden.

Binnen de grenzen van de artikelen 6 en 9 van de AVG en voor zover dit noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in deze privacyverklaring, zijn de volgende categorieën van ontvangers gerechtigd om van vzw Emmaüs uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Verzekeringsinstellingen voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de zorgvrager;
 • Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering en uw mutualiteit voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de zorgvrager;
 • Zorgvragers of hun vertegenwoordigers binnen de grenzen van wat is bepaald binnen de Wet van 22 augustus 2002 over de rechten van de patiënt;
 • Betrokken jongeren en hun vertegenwoordigers in het kader van wat bepaald is in het decreet rechtspositie minderjarigen;
 • Overheidsinstanties die door een overheidsbeslissing daartoe gemachtigd zijn;
 • Andere instanties, voor zover opgelegd door of krachtens de wet of met toestemming van de zorgvrager;
 • Andere ziekenhuizen en zorgverstrekkers die samen met vzw Emmaüs deel uitmaken van locoregionale ziekenhuisnetwerken, zorgnetwerken en zorgcircuits;
 • Externe behandelende zorgverstrekkers van de zorgvrager in het kader van de zorgverlening;
 • De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van de voorziening of van de beroepsbeoefenaar, voor zover deze mededeling noodzakelijk is voor de verdediging van in rechte of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • Externe verwerkers, waarop vzw Emmaüs en de binnen haar schoot werkende voorzieningen een beroep doet voor de verwerking van persoonsgegevens.

vzw Emmaüs maakt deel uit van een medisch samenwerkingsverband (‘Nexuzhealth’) met een aantal andere Vlaamse ziekenhuizen. Het patiëntendossier is een gedeeld dossier binnen dit samenwerkingsverband en wordt gedeeld met uw zorgverleners in deze ziekenhuizen.

Indien uw persoonsgegevens worden overgemaakt aan een land buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie, dan zal u bijkomende informatie ontvangen over de gevolgen van deze doorgifte voor de veiligheid van uw persoonsgegevens.

Buiten de gevallen zoals hierboven uiteengezet kunnen enkel anonieme gegevens worden uitgewisseld met andere personen en instanties.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

vzw Emmaüs is wettelijk verplicht om medische gegevens gedurende 30 jaar en verpleegkundige gegevens gedurende 20 jaar te bewaren. Andere gegevens worden bewaard conform de wettelijke bewaartermijnen.

Wat zijn uw rechten?

 • Recht op inzage en een kopie.
 • U hebt het recht om kosteloos kennis te krijgen en eenmalig kosteloos een kopie te krijgen van:
  • Het al dan niet bestaan van verwerkingen van uw persoonsgegevens;
  • De gegevens zelf die worden verwerkt en alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens tenzij de inzage van deze gegevens via de wet van het recht op inzage worden uitgesloten;
  • De doeleinden van deze verwerkingen;
  • De categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en de bewaartermijn van deze gegevens;
  • De categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt;
  • De bron van deze persoonsgegevens, indien ze niet bij u zelf werden ingezameld;
  • Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming op basis van deze persoonsgegevens, alsook de onderliggende logica en de gevolgen van die besluitvorming.
 • Recht op aanpassing van gegevens. U hebt bovendien het recht om kosteloos alle onjuiste of onvolledig verwerkte persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Wanneer vzw Emmaüs vaststelt dat het effectief gaat over een onjuist of onvolledig persoonsgegeven, wordt dit aangepast en wordt ervoor gezorgd dat andere organisaties waarmee de gegevens worden gedeeld daarvan op de hoogte worden gebracht.
 • Recht op beperking van verwerking. U kan vragen dat uw persoonsgegevens tijdelijk niet verder verwerkt worden (behalve in een aantal wettelijk bepaalde gevallen) totdat de juistheid van uw persoonsgegevens werd gecontroleerd. Wanneer wordt vastgesteld dat de persoonsgegevens inderdaad onjuist of onvolledig zijn, worden zij verbeterd of aangevuld.

Deze rechten zijn van toepassing tenzij een wettelijke beperking van toepassing is.

Voor de uitoefening van uw rechten kan u een verzoek indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van vzw Emmaüs via een e-mail gericht aan dpo [at] emmaus.be