De commissie ethiek begeleidt zorgverleners die voor ethische dilemma’s staan. Dat hoeven niet altijd de grote ethische kwesties te zijn zoals euthanasie of zwangerschapsafbreking. In de praktijk kunnen de zorgverleners vragen hebben over reanimatiecodes, of hoe je moet omgaan met familieleden die veel invloed willen uitoefenen op de werking van een afdeling...  Binnen haar begeleidingstaak, buigt de commissie ethiek zich over dergelijke vragen, thema’s, casussen, etc.

 

Hoe gaat een zorgverlener te werk bij het indienen van een ethische vraag?

  • De zorgverlener kan zich enerzijds richten met zijn of haar vraag tot de coördinator gezondheidsethiek (Simon Godecharle: simon.godecharle@emmaus.be). Hij gaat er graag op in en komt ook graag langs om de context van de vraag goed te beluisteren. In onderling overleg wordt besproken of de vraag voorgelegd wordt aan de commissie ethiek. 
  • Anderzijds kan de zorgverlener zich ook rechtstreeks richten tot één van zijn of haar collega’s die lid is van de commissie ethiek, of tot één van de experten die de commissie versterkt voor haar begeleidingstaak. Dit lid zal dan de vraag, in alle vertrouwen, brengen op de commissie ethiek, of de persoon die de vraag stelt kan deze ook zelf komen toelichten.

 

Procedure:

  • De persoon die een vraag, casus, etc. wil voorleggen aan de commissie ethiek, dient dit op papier te zetten en te bezorgen aan een lid van de commissie ethiek; of hij/zij kan zelf mondeling de vraag toelichten bij de commissie ethiek.
  • De commissie ethiek bespreekt de vraag.
  • De commissie ethiek geeft het advies persoonlijk door (mondeling en/of schriftelijk).
  • De zorgverlener kan feedback geven op het advies.

 

Wie kan er in de ethische adviesorganen zetelen?

Het zijn multidisciplinaire teams van zorgverleners met een verschillende achtergrond. Het gaat om artsen-specialisten, verpleegkundigen, een huisarts, een jurist, een ziekenhuisapotheker, … . De meerderheid van de leden moet uit artsen bestaan. Wettelijk gezien bestaat een commissie ethiek uit minimaal acht leden. Om belangenvermenging te vermijden, mogen de directeur van het ziekenhuis, de hoofdgeneesheer, de voorzitter van de medische raad en het hoofd van een verpleegkundig departement echter geen zitting hebben in de geassocieerde commissie ethiek binnen Emmaüs van de algemene en psychiatrische ziekenhuizen. Maar in principe kan ieder personeelslid van Emmaüs lid worden van de commissie ethiek.

samenstelling geassocieerde commissie ethiek en experten