Veel gestelde vragen

 

Wie zetelt in de ethische adviesorganen?

Wat is de precieze taak van de ethische adviesorganen? Hoe ver reikt hun bevoegdheid?

Is het moeilijk om je uit te spreken over wat ethisch verantwoord is en wat niet?

Wie kan om ethisch advies vragen?

 

Wie zetelt in de ethische adviesorganen?

Het zijn multidisciplinaire teams van zorgverleners met een verschillende achtergrond. Het gaat om artsen-specialisten, verpleegkundigen, een huisarts, een jurist, een ziekenhuisapotheker,… Het is wel zo dat de meerderheid van de leden uit artsen moet bestaan. Wettelijk gezien bestaat een commissie ethiek uit minimaal acht leden. Om belangenvermenging te vermijden, mogen de directeur van het ziekenhuis, de hoofdgeneesheer, de voorzitter van de medische raad en het hoofd van een verpleegkundig departement echter geen zitting hebben in de commissie. Maar in principe kan ieder personeelslid van Emmaüs lid worden van een commissie ethiek.

  

top

 

Wat is de precieze taak van de ethische adviesorganen? Hoe ver reikt hun bevoegdheid?

Een commissie ethiek heeft niet de taak om een scheidsrechter te zijn, maar ze moet wel richting geven, opdat het conflict in grote mate door de aanvrager zelf opgelost kan worden. We bekijken de ethische probleemsituaties vanuit verschillende hoeken. We serveren dus geen kantenklare maaltijden, maar we wijzen wel de ingrediënten aan en kruiden bij waar nodig. Het koken is dan aan de mensen en de diensten die met de ethische vragen kampen.

Zijn adviezen bindend? De adviezen van de commissies zijn niet bindend, behalve voor artsen die in het ziekenhuis willen deelnemen aan een wetenschappelijk experiment.  Onze adviezen kunnen wel een ‘officieel’ karakter krijgen van zodra ze door de zorgverleners bij hun werk gebruikt worden. Als we bijvoorbeeld op vraag van de raad van bestuur een visietekst over euthanasie hebben ontwikkeld, dan is het wel de bedoeling dat de zorgverleners dat advies aan de patiënten communiceren. Een patiënt die in een ziekenhuis van Emmaüs wordt opgenomen, kent dan onze houding tegenover deze ethische kwestie en weet dat onze zorgverleners daar ook naar zullen handelen.  

top

 

Is het moeilijk om je uit te spreken over wat ethisch verantwoord is en wat niet?

We gaan niet over één nacht ijs. Eerst proberen we zo veel mogelijk wetenschappelijke informatie (medisch, psychologisch en sociaal) over het probleem in te winnen. We doen dat via gesprekken met één of meerdere experts. Enkel wanneer alle feiten op tafel liggen, begint het ethisch overleg: dat is het afwegen van waarden en onwaarden. Zo een breed overleg vraagt veel tijd. Maar voor dringende gevallen kunnen we de ‘ad hoc procedure’ inroepen. In dat geval hebben enkele leden van de commissies rechtstreeks overleg met de betrokkenen op de werkvloer zodat er snel advies kan gegeven worden.   

top

 

Wie kan om ethisch advies vragen?

Elk personeelslid kan dat doen, ook de directie, de medische raad en de artsen. De procedure is heel eenvoudig: je stelt gewoon je vraag aan één van de leden van de commissies bij wie je altijd in vertrouwen terecht kunt. Je hoeft daarvoor helemaal niet ver te gaan, want ze zijn bij Emmaüs op verschillende locaties te vinden. Het zijn je collega’s. Aarzel niet om hen aan te spreken.

top