Doelstellingen

Emmaüs en elk van haar voorzieningen realiseren de volgende doelstellingen:

 

kwaliteit

Emmaüs biedt kwalitatief hoogstaande en deskundige zorg aan. Die beantwoordt aan hedendaagse standaarden en is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.

 

waarden en diversiteit

Vanuit een christelijke inspiratie biedt Emmaüs een waarden­gedreven zorg aan, met openheid  voor de levens­beschouwing en culturele achtergrond van al wie een beroep doet op de voorzieningen van de groep in wederzijds respect.

 

vraaggestuurde zorg en inspraak

Emmaüs biedt vraaggestuurde zorg en inspraak. De zorgvrager is een gelijkwaardige partner, die actief betrokken wordt bij de zorg, zowel collectief als individueel. Waar zinvol worden ook de familie en de omgeving van de zorgvrager betrokken.

 

toegankelijke zorg

Emmaüs biedt zorg aan die laagdrempelig, en financieel, geografisch, fysiek en psychisch toegankelijk is.

 

zorg voor de zorgenden

Emmaüs voert een HR-beleid gekenmerkt door:

  • het principe van non-discriminatie bij selectie, aanwerving en promotie;
  • waardering, motivering en ondersteuning van de medewerkers;
  • het streven naar een harmonisch samengaan van de arbeids- en gezinssituatie van de medewerkers;
  • permanente kansen voor vorming en bijscholing.

 Emmaüs waardeert de inzet van vrijwilligers in de zorg.

 

sociaal overleg

Emmaüs voert een open en constructief sociaal overleg.

 

overleg met de medische raden

Emmaüs voert een open en constructief overleg met de medische raden, gericht op een geïntegreerd beleid in de ziekenhuizen.

 

samenwerking

Emmaüs versterkt de interne samenwerking tussen voorzieningen,

  • zorginhoudelijk: met het oog op uitwisseling van know how, de afstemming  en de continuïteit van de zorg;
  • in ondersteunende diensten en processen: met het oog op de verhoging van efficiëntie en effectiviteit.

Emmaüs werkt samen met andere organisaties met het oog op de realisatie van zorgcircuits, afstemming en organisatie van het zorgaanbod, uitwisseling van know how, beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging.

 

relatie met de overheid

Emmaüs onderhoudt goede contacten met de overheid en is een betrouwbare partner.

 

onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek

Emmaüs biedt ruimte voor activiteiten die bijdragen aan de uitbouw van de gezondheids- en welzijnszorg zoals onderwijs, opleiding en wetenschappelijk onderzoek.

 

deugdelijk bestuur

Emmaüs bestuurt voorzieningen voor gezondheids- en welzijnszorg op professionele wijze, volgens de principes van deugdelijk bestuur.

 

financiële transparantie

Emmaüs voert een rechtvaardig en transparant financieel beleid in elke voorziening en in de groep als geheel, met het oog op continuïteit en innovatie van de dienstverlening.

 

informatie- en communicatie

Emmaüs informeert en communiceert helder en zorgvuldig naar alle belanghebbenden.

Emmaüs creëert een performant informatie- en communicatieplatform dat de zorg en de ondersteunende processen op effectieve en efficiënte wijze ondersteunt.

 

duurzaamheid

Emmaüs houdt in zijn bedrijfsvoering rekening met zowel sociale, economische als ecologische belangen. Emmaüs gaat op duurzame wijze om met gronden, grondstoffen, energie en het milieu.